Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Agri SA verwelkom ANC se verbintenisse oor landbou

Agri SA Mediaverklaring
21 Augustus 2018

Agri SA is bemoedig deur vandag se produktiewe vergadering met senior ANC beamptes rakende landbougrondhervorming en landbou-eiendom. Agri SA waardeer spesifieke beleidsverbintenisse wat deur die ANC gemaak is. Dit sluit in onder meer:

• Geen grondgrype gaan geduld word nie.
• Die beskerming van produktiewe landbougrond sal prioriteit geniet.
• Die optimalisering in die gebruik van onderbenutte grond in afgeleë landelike gebiede.
• Eiendomsregte sal ‘n prioriteit in landbougrondontwikkeling wees.
• Die regering finaliseer ‘n oudit van regeringsgrond vir die oordrag aan swart boere.
• Die afskop van produksie op 4 000 plase wat tans in regeringsbesit is om kommersiële waarde te ontsluit en boerderygeleenthede te skep.

Agri SA en Agbiz het met David Mabuza, ANC Adjunk President, en Paul Mashatile, ANC Tesourier-Generaal, vergader. Hierdie vergadering is bykomend tot die vergadering tussen President Cyril Ramaphosa en Agri SA President Dan Kriek wat vandag in Kaapstad gehou word.

“Die landbousektor vra vir ‘n samewerkende raamwerk vir groei, soortgelyk aan dit wat die motorbedryf reggekry het,” sê Francois Strydom, Agbiz Voorsitter. “Al die rolspelers binne die sektor is gretig om die proses vorentoe te neem.”

Die Inter-Ministeriële Taakspan op Grondhervorming is ook by die vergadering bespreek; ‘n uitnodiging is aan georganiseerde landbou gerig om drie verteenwoordigers te delegeer.

“Die geskiedkundige vergadering skep ‘n fondasie vir ‘n volhoudende vennootskap met die oogmerk om landbou volhoubaar te transformeer en te laat groei,” sê Omri van Zyl, Agri SA Uitvoerende Direkteur. “Ons sal egter gefokus bly om tasbare voordele vir produsente te onderhandel.”

Almal het saamgestem dat dié faksies wat moedswillig die gemeenskap oor die grondkwessie polariseer, moet teengestaan word.

“Die ondernemings van die ANC is belangrik, maar Agri SA is ook verbind tot die inwerkingstelling van ‘n pragmatiese plan om die sektor te groei en om swart boere by te staan,” sê Christo van der Rheede, Agri SA Adjunk Uitvoerende Direkteur.

Posted on August 21, 2018 in Uncategorized

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.