Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

WES-KAAP NA 2019-REËNSEISOEN NIE UIT DIE MOEILIKHEID NIE

1 Oktober 2019
Niemand moet dink die Wes-Kaap is na die 2019-reënseisoen uit die moeilikheid uit nie, sê mnr Jannie Strydom, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap. Mnr Strydom sê vanjaar se winterreën was weer ondergemiddeld en nie genoeg om die landbou uit sy droogtetoestand te kry nie. Hy sê die reënseisoen is verby, met min vooruitsigte vir nog noemenswaardige reën. Die reën van die afgelope naweek was feitlik net teen die kus af met baie min en wisselvallige reën in die gebiede waar landbouers vir goeie neerslae duimvas gehou het. In die kritieke droë Oudtshoorn-omgewing en Kannaland-distrik het produsente tussen 3 mm en 15 mm gemeet, in die Laingsburg-, Prins Albert- en Merweville-omgewing tussen 4 mm en 5 mm, in die Beaufort-Wes-omgewing tussen 2 mm en 5 mm en in die Bergrivier- en Saldanha-streek gemiddeld 2 mm. Plaasdamme bly leeg en mnr Strydom sê die landbou kan hom gereed maak vir nog ‘n moeilike seisoen met besproeiingsdamme wat skaars 50% vol of dolleeg is, en weiveld in die ekstensiewe gebiede wat nie genoeg reën gekry het om te kan begin herstel nie. Die Brandvlei-dam, wat ‘n groot landbougebied bedien en krities vir die besproeiing van boorde en wingerde is, staan op 53.8%, die Poortjieskloofdam, wat vrugte- en wynprodusente in die Kannaland-gebied vir besproeiing nodig het, staan op 0.2% en die Keeromdam wat produsente in die Koo en Nuy-vallei vir besproeiing nodig het, op 16.7%. Die damvlakke van die Kammanassiedam (2%) en die Stompdriftdam (7.4%) wys duidelik op die enorme krisis waarin produsente van Klein-Karoo hulle bevind. Produsente het dié damme nodig om onder meer lusern en uie- en lusernsaad te besproei en vir water vir vee. Agri Wes-Kaap gaan voort om droogtehulp aan veeprodusente te lewer, en humanitêre hulp aan produsente en hul plaaswerkers in die droogtegeteisterde gebiede is ook nou nodig.

Posted on October 2, 2019 in Blog, News

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.