Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

WATERPOSISIE RAAK KRISIS VIR LANDBOUSTREEK

Agri Wes-Kaap

17 Maart 2017

“‘n Eens veilige waterposisie is besig om in ‘n krisis te ontaard met langtermyngevolge vir landbou in die streek.”

Só sê mnr Carl Opperman, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap, oor produsente in die Theewaterskloofdam se bedieningsgebied wat bekommerd is dat tot soveel as ‘n derde van die oesvolumes, veral die later vrugvariëteite, skade kan ly as dit nie teen die einde van die maand in die opvangsgebied reën nie. Slegs sowat die helfte van die oes is afgehandel en volgende jaar se oes is ook op risiko omdat min, indien enige na-oes water, beskikbaar is.

Produsente wat water uit die Theewaterskloofdam mag onttrek is met 30% van hul watergebruik ingekort. Die huidige damvlakke is tans laer as 25% en kan binnekort nie meer deur die tonnelstelsel water aan die groter waternetwerk van die Skiereiland voorsien nie. Indien reënval die komende winter wéér ondergemiddeld is, kan dit rampspoedige gevolge vir die landbousektor in die gebied inhou.

Produsente sê die regering gaan in die lig van die huidige waterkrisis dringend fondse beskikbaar moet maak en strategieë in plek moet sit om bykomende water na die opvangsgebied te kanaliseer omdat soveel water uit die opvangsgebied na die Skiereiland en metropool versprei word. Dit kan gedoen word sonder om die dam fisies te vergroot. Produsente moet ook toegelaat word om stoorkapasiteit te skep as buffer in krisistye. Streng regulasies met betrekking tot die vergroting van damkapasiteit op plase is teenproduktief omdat burokratiese prosesse jare vat en omgewingsimpakstudies duur en tydrowend is.

Die afgelope droër maande kon ideaal benut word om bo-lope, waterkanale en oewers in die streek vir doeltreffende waterbestuur en beter waterkwaliteit van indringerplante te suiwer, maar dit is nie deur die regering aangepak nie. Produsente het intussen begin om noodgedwonge duisende rande uit hul eie sak te spandeer om self van indringerplante ontslae te raak. Grond wat aan nasionale staatsdepartemente behoort is tans die grootse brandrisiko en word nie onderhou nie.

Produsente in die gebied is ook bekommerd oor wat die regering se prioriteit in terme van landbou teenoor publieke belang gaan wees as watervlakke nie die teiken van 85% behaal nie. Hulle sê die streek is uitgelewer aan ‘n regering vir wie dit nie ‘n prioriteit is om die landbousektor te beskerm nie en dat dit die risiko is wat produsente met ‘n Staatswaterskema loop. Die regering moet besin tot op watter punt stedelike groei swaarder weeg as die ekonomiese volhoubaarheid van kritiese landboustreke in die toekoms.

Posted on March 17, 2017 in Uncategorized

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.