Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Vrugteprodusente maak harte en sluise oop

Persverklaring deur Hortgro: 5 Februarie 2018

Vrugteprodusente van Grabouw en Elgin gaan tussen 7.5 en 10 miljoen kubieke meter water aan die Kaapstadse metro skenk. Die produsente het hulle harte en sluise oopgemaak om “hulle deel te doen” en Kaapstad met die huidige waterkrisis te help.

Boere wat aan die Groenland Watergebruikersvereniging (GWUA), ‘n privaat waternetwerk behoort, het na samesprekings besluit om die eenmalige skenking te maak. Die water kom uit privaatdamme in die gebied.

Volgens Johan Groenewald, uitvoerende hoof van die GWUA, het produsente van Grabouw en Elgin genoeg water vir dié huidige seisoen. “Produsente het self op die goeie daad besluit. Ons val in ‘n ander opvangsgebied en hoewel ons reënval ook die afgelope drie jaar veel laer as normaal was, het boere in die omgewing besef dat ons tans in ‘n meer gunstige posisie as Stad Kaapstad is.”

Ross Heyns, voorsitter van die EGVV* Landbouvereniging, het gesê die skenking sal boere aan die einde van die huidige seisoen in ‘n moeilike posisie plaas. “Ons gaan afhanklik wees van goeie winterreënval om reserwes weer aan te vul vir die volgende seisoen.”

Volgens Groenewald het produsente in die streek vroeg reeds begin beplan en saam na besproeiingstegnieke gekyk. “Produsente pas byvoorbeeld beter skeduleringsaksies toe en maak seker dat alle plaastoerusting gereeld nagegaan word en dat daar geen lekkasies is nie. Ons lig ook gereeld alle waterverbruikers in oor die waterskaarste. Daar is ‘n duidelike kopskuif onder waterverbruikers en almal besef water is ‘n skaars natuurlike hulpbron.”

Produsente in die Elgin en Grabouw-streek het oor etlike jare heen ‘n groot aantal damme met privaatgeld gebou om die sagtevrugtebedryf in dié streek te ontwikkel. Die water word op ‘n volhoubare en verantwoordelike manier bestuur. Die GWUA voorsien nie water aan die Vyeboom en Villiersdorp-omgewing nie, omdat dié boere water uit die Theewaterskloofdam kry. Die twee waterskemas is nie met mekaar verbind nie.

*Elgin, Grabouw, Vyeboom, Villiersdorp

Vir meer inligting kontak Johan Groenewald: johan@groenlandwater.co.za

Press release: 5 February 2018

Fruit producers open hearts and sluices

Deciduous fruit growers from Grabouw and Elgin will donate between 7.5 and 10 million cubic meters of water to the City of Cape Town. The growers opened their hearts and sluices to “give their share” and help the Cape Metro with the current water crisis.

After careful consultation deciduous fruit growers from the Groenland Water User Association (GWUA), a private water network, decided to make the one-time donation. The water comes from private dams in the area.

According to Johan Groenewald, CEO of the GWUA, Grabouw and Elgin producers have enough water for the current season. “We are in a different catchment area than the City of Cape Town, and although our rainfall has been much lower than what we are used to, farmers in the area realised that we are currently in a more favourable position than the City of Cape Town. Thus, they decided to ‘pay-it forward’. ”

Ross Heyns, chairman of the EGVV* Agricultural Association, said the donation could put farmers in a difficult position at the end of the current season. “We will be dependent on a good winter rainfall to replenish reserves for the next season.”

According to Groenewald, producers in the region have been pro-active with drought-planning and used water-wise irrigation techniques. “For example, producers apply better scheduling programmes and make sure all equipment is regularly checked for leaks. We also regularly inform all water users about the water scarcity. There is a clear shift among water consumers and everyone realizes water is a scarce natural resource. ”

In an effort to develop the deciduous fruit industry in the region, Elgin and Grabouw fruit growers have over several years built dams with private money. The water is managed in a sustainable and responsible manner. The GWUA does not provide water to the Vyeboom and Villiersdorp area, because these farmers get water from Theewaterskloof Dam. The two water networks are not connected.

*Elgin, Grabouw, Vyeboom, Villiersdorp

For more information contact Johan Groenewald: johan@groenlandwater.co.za

Posted on February 7, 2018 in Blog

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.