Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Drought assistance continues in large parts of Western Cape

Droogtehulp gaan steeds voort in groot dele van Wes-Kaap
Agri Wes-Kaap bedank graag alle donateurs wat dit moontlik gemaak het dat R4 miljoen se droogtehulp in 2020 aan produsente in die provinsie gelewer kon word. Danksy bydraes tot die Agri Wes-Kaap Droogtehulpfonds kon Agri Wes-Kaap voer wat uit die fonds aangekoop is en wat geskenk is na produsente in die droogtegebiede versprei.

Ten spyte van welkome reën wat tot dusver die somer plek-plek in die Sentraal-Karoo geval het, gaan droogtehulp aan die streek voort omdat groot dele nog krities reën nodig het en nog erge droogtetoestande ervaar. Slegs die Gamkadam by Beaufort-Wes het ‘n noemenswaardige styging getoon en het op 25 Januarie op 62.6% gestaan teenoor die 16.8% in dieselfde tydperk verlede jaar.

Agri Wes-Kaap lewer ook steeds droogtehulp aan produsente in die Kliprand, Bitterfontein en Landplaas gebiede in die Weskus-distrik, asook in die Klein-Karoo wat tot dusver vanjaar ook nog geen noemenswaardige reën gehad het nie. Die Stompdrift- en Kammanassie-damme by Oudtshoorn staan onderskeidelik op 17.9% en 0% en die Poortjieskloofdam by Montagu is ook dolleeg.

Mnr Jannie Strydom, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap, sê danksy die Wes-Kaap se goeie 2020 wintergraanoes is baie skenkings van ruvoer ook ontvang. Dit was van groot waarde vir veeboere in die droogtegebiede omdat ruvoer die afgelope vyf jaar baie skaars was vanweë ondergemiddelde reënval en ondergemiddelde opbrengste in baie van die provinsie se saaigebiede.

“Ons voorsien dat droogtehulp aan die Klein- en Sentraal-Karoo nog vir lank gaan voortduur as daar nie binne die oorblywende paar weke van die somerreënseisoen wye en harde neerslae in die streek gaan val nie. Die droogte in die Karoo is nie gebreek nie en Agri Wes-Kaap is dankbaar vir elke lid van die publiek wat steeds tot die Agri Wes-Kaap Droogtehulpfonds bydra,” sê mnr Strydom.

Drought assistance continues in large parts of Western Cape
Agri Western Cape wants to thank all donors who have contributed to the Agri Western Cape Drought Relief Fund in 2020. R4 million was spent on assisting producers in the drought areas last year by purchasing feed and by transporting purchased and donated feed to the drought-stricken areas.

Despite welcome rains that have fallen in some places in the Central Karoo to date this summer, drought assistance to the region continues as large parts still need critical rain and are still experiencing severe drought conditions. Only the Gamka Dam at Beaufort West showed a significant increase and stood at 62.6% on 25 January compared to 16.8% the same time last year.

Agri Western Cape also continues to assist producers in the Kliprand, Bitterfontein and Landplaas regions of the West Coast, as well as the Klein Karoo where no significant rain has fallen so far this summer. The Stompdrift and Kammanassie dams near Oudtshoorn stand at 17.9% and 0% respectively and the Poortjieskloof dam at Montagu is also completely empty.

Mr Jannie Strydom, CEO of Agri Western Cape, says the Western Cape’s good 2020 winter grain harvest and donations of roughage by grain producers were of great value to livestock farmers in the drought areas. Roughage has been very scarce over the past five years due to below-average rainfall and below-average yields in many of the province’s sowing areas.

“We anticipate that drought assistance in the Klein and Central Karoo will continue for a long time to come if there are no wide and heavy rainfall in the region within the remaining few weeks of the summer rainfall season. The drought in the Karoo has not yet been broken and Agri Western Cape is grateful to every member of the public who continues to contribute to the Agri Western Cape Drought Relief Fund.

Posted on February 2, 2021 in Blog, News

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.