Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Droogte en rooivleis in die Wes-Kaap

2015 was op ‘n nasionale basis die droogste jaar sedert 1904. Die Rooivleisprodusente Organisasie (RPO) het ‘n studie deur die Universiteit van die Vrystaat laat doen om die uitwerking van die droogte op die nasionale kuddes te evalueer. 15% koeie is in die kommersiële sektor uitgeslag en 16% van die ooikudde is uitgeslag. Die verliese in die ontwikkelende sektor was baie hoër, aangesien groot getalle beeste, skape en bokke gevrek het. Die implikasie hiervan is dat die aanbod van slagvee gedaal het, met ‘n gevolglike 34% verhoging in die produsenteprys van beesvleis en ‘n 36% verhoging in die produsenteprys van skaapvleis op ‘n jaar tot jaar basis. Die vermindering in die vroulike kuddes as gevolg van die droogte in 2015 was in die Wes-Kaap minder drasties, met ‘n 6% uitslagting van ooie en amper geen uitslagting van koeie in die 2015-droogte nie. Die droogte in die grootste gedeelte van die somerreënstreke is in 2016 met baie goeie reën gebreek en die kuddeboufase het begin. Dit is egter nie die geval in die Wes-Kaap nie en die droogte duur voort.

WAT IS DIE IMPLIKASIE VIR ROOIVLEISVOORSIENING VIR DIE KERSSEISOEN IN DIE WES-KAAP?
Ongeveer 5% van Suid-Afrika se beesslagtings en 22% van alle skaapslagtings vind in die Wes-Kaap plaas. Die gemiddeld beesslagtings in die Wes-Kaap verhoog tradisioneel van 11 500 per maand na ongeveer 14 000 in November en Desember, terwyl skaapslagtings in die Wes-Kaap verhoog na tussen 135 000 tot 165 000 in November en Desember, versus ‘n gemiddeld van 97 500 per maand deur die jaar. As gevolg van die droogte in die Wes-Kaap, het produsente reeds hulle vee gekapitaliseer en kan ons verlaagde voorsiening in November en Desember in die Wes-Kaap te wagte wees. Die voorspelling is dat vir beide bees- en skaapslagtings ‘n laer voorsiening in terme van slagvee verwag word en dat pryse in die Kersmark nog verder in die Wes Kaap kan styg. Die stygings behoort egter nie drasties te wees nie.

Posted on November 6, 2017 in Blog

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.