Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Does government realize the impact of the ban on alcohol sales?

13 July 2020

AGRI WES-KAAP BEKOMMERD OOR IMPAK VAN REGERING SE BESLUIT OOR ALKOHOLVERKOPE

Agri Wes-Kaap betwyfel of die regering besef watter enorme skade die besluit van Sondagaand 12 Julie om drankverkope met onmiddellike effek op te hef, op die totale wynwaardeketting gaan hê.

Vlakke vyf en vier van die nasionale inperking het reeds ‘n groot nadelige uitwerking op die wynbedryf gehad toe die verbod op binnelandse verkope ‘n inkomste-verlies van ‘n meer as R3 miljard tot gevolg gehad het, sê mnr Jannie Strydom, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap.

Hy sê Agri Wes-Kaap is uiters baie bekommerd oor werksverliese wat reeds as gevolg van Covid-19 regulasies in die waardeketting voorgekom het. Na raming kan nog 18 000 werkers geraak word.

Die besluit om drankverkope wéér te verbied, gaan ook verdere druk plaas op talle produsente en wynkelders wat reeds enorme skade vanweë Covid-19 regulasies gely het en wat ‘n groot behoefte aan oorbruggingsfinansiering het.

“Die landboubedryf is nie in die besluit geken of gekonsulteer nie en die impak stop nie by die plaashek of by die kleinhandelaar nie. Daar bestaan ook praktiese implikasies, soos wat van 2021 se oes gaan word as die 2020 oes nog in die kelders gaan wees. Die totale spiritualeë-bedryf, waarvan die oorsprong in die landbou lê, word nadelig deur die opheffing van drankverkope beinvloed,” het mnr Strydom gesê.

AGRI WESTERN CAPE WORRIED ABOUT IMPACT OF GOVERNMENT’S DECISION ON ALCOHOL SALES

Agri Western Cape doubts whether government realizes what enormous damage the decision of Sunday evening 12 July to suspend alcohol sales with immediate effect will cause to the entire wine value chain.

Levels five and four of the national lock down already had a major adverse effect on the wine industry when the ban on domestic sales resulted in a revenue loss of more than R3 billion, says Mr Jannie Strydom, CEO of Agri Western Cape.

He says Agri Western Cape is very worried about jobs that have already been lost in the wine value chain due to Covid-19 regulations. A further estimated 18 000 workers can also be affected.

The decision to suspend alcohol sales again, will put further pressure on producers and cellars that have already suffered enormous damages due to Covid-19 regulations and that are in great need of bridging finance.

“The agriculture sector wasn’t consulted in the decision and the impact doesn’t stop at the farm gate or at the retailer. There are practical implications as well, such as what will become of the 2021 crop if the 2020 crop is still in the cellars. The entire spirits industry whose origins lie in agriculture, is adversely affected,” says Mr Strydom.

Posted on July 13, 2020 in Blog, News

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.