Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

DG van landbou erken foute

Netwerk 24

Fred Meintjes 22 Maart 2017

 

Risiko is nodig as ’n mens suksesvol wil wees.

Maar die regering se onvermoë om sy strategie duidelik aan die landbousektor te kommunikeer, dra tot ’n gebrek aan vertroue en begrip by, het Mike Mlengana, direkteur-generaal van landbou, op Stargrow Development se landboutransformasiedag by Wolseley in die Boland gesê.

“Dit is waarom mense nie bereid is om risiko’s te neem nie,” sê hy.

Swart boere en ander verteenwoordigers van die landbousektor het Mlengana se toespraak op die geleentheid verwelkom en as ’n “vars briesie” beskryf.

Stargrow Development is ’n maatskappy in die vrugtebedryf wat in die lewe geroep is om nuwe stukrag aan transformasie in die bedryf te gee.

Mlengana het nie gehuiwer om kritiek op die regering se optrede wat betref transformasie in die landbou uit te spreek nie.

Hy het gesê dis “opwindend om te sien” dat Stargrow Development in vennootskappe belê wat behels dat risiko’s geneem moet word en wat “samewerking in ’n gees van wedersydse vertroue verg”.

Hy was krities oor die manier waarop geld in die verlede beskikbaar gemaak is aan nuwe toetreders in die landbou. Volgens hom het dit geskied sonder behoorlike monitering en toesig. Hy sê dit was dikwels ’n kwessie van “ek hou van jou, jy glimlag mooi, ons gee vir jou geld”.

Ons kan nie net maar voortgaan om soos gewoonlik sake te doen nie.

Mike Mlengana

Mlengana sê hy sal wil sien dat die Landbank sy aktiwiteite toespits op ontwikkeling eerder as kommersiële belange. Dis om te verseker swart boere wat tot die landbou toetree, kry finansiering om hul grond verder te ontwikkel.

“Ons is reeds in beheer van die herkapitaliseringsprogram wat daarop gemik is om by sukkelende projekte in te gryp. Dit is ’n skande wat in die verlede onder hierdie program gebeur het. Ons wil graag sien dat die landbouverwerkingsbedryf wat tans onder die departement van handel en nywerheid val, by die departement van landbou ingesluit word omdat dit van soveel belang is vir die landbousektor.

“Ons kan nie net maar voortgaan om soos gewoonlik sake te doen nie. Ons moet meer mense in werkgeleenthede in die landbou plaas om armoede hok te slaan en misdaad te voorkom onder mense wat reeds alle hoop verloor het. Daar is te min vennootskappe om dit reg te kry en om al die gapings in die landelike gemeenskappe te vul.”

Mlengana sê hy is bëindruk met die 50-50-vennootskappe wat in die Wes-Kaap aan die ontwikkel is. “Meer hiervan is nodig en sal groot verandering teweeg bring.”

Die transformasiedag is aangebied op die plaas Waveren naby Wolseley waar die eienaar, Ismael Motala, en sy gesin besig is om hul plaas met die hulp van Stargrow Development na ’n winsgewende peerplaas om te skakel.

 

Posted on April 13, 2017 in Uncategorized

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.