Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Departement voer nie mandaat uit, moet herbesin oor plaasdamme

Agri Wes-Kaap is verstom oor die Departement van Water en Sanitasie se opmerking dat produsente die Wes-Kaap se waterkrisis vererger.

Mnr Carl Opperman, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap, sê die Departement soek nog altyd na redes omdat hulle nie hulle mandaat uitvoer nie.

“Die Departement weet reeds van 2006/07 dat daar ná 2014 moeilikheid met watertekorte sou wees, en steeds het die land nie ‘n waterplan wat uitgerol kan word nie. Toegeslikte kanale het veroorsaak dat water wat na die Voëlvleidam moes loop, verby die dam in die see geloop het.

“Wes-Kaapse landbouprodusente produseer 50% van die land se landbou-uitvoere. Dit sorg vir buitelandse valuta wat die land juis bitter nodig het. Ons is van die grootste werkverskaffers in primêre landbou, om nie te praat van die waardeketting in landbou wat ’n nóg groter werkverskaffer is nie.

“Waterwese moet besef mens kry nie net kos op ’n supermark se rak nie. Produkte kom van ’n produsent af. Die departement voer nie sy mandaat uit om goedkoop, volhoubare water te voorsien nie.”

Mnr Opperman sê produsente wat water in tye van surplus op hulle plase wil opgaar, wag jare voordat ‘n lisensie vir die bou van ‘n opgaardam uiteindelik uitgereik word.

In terme van die nuwe Waterwet wat op 1 Oktober 1998 in werking getree het, moes Bestuursagentskappe in nege opvangsgebiede gevestig word om hierdie lisensie-aansoeke te hanteer. Negentien jaar later is daar slegs twee in plek: die Breede-Gouritz Bestuursagentskap in die Wes-Kaap en die Inkomati-agentskap in Mpumalanga. Die eerste lisensie in die Wes-Kaap is eers 14 jaar na die inwerkingtreding van die wet uitgereik. Die proses sloer, daar is geen terugvoer van die Departement nie en die lisensies vat jare om die lig te sien.

Voorts moet ‘n lisensie-aansoek vergesel wees van ‘n omgewingsimpakstudie wat deur die Departement van Omgewingsake goedgekeur moet wees. Dit kos produsente honderdduisende rande. Hierdie vele beperkings laat die landbou nie toe om na homself te kyk nie. Die Minister gaan dringend moet toesien dat funksionele bestuursagentskappe met delegasies en kundige personeel in plek kom om lisensie-aansoeke te hanteer. Die Departement gaan moet herbesin oor hul beleid wat die bou van nuwe opgaardamme op plase belemmer en die reels moet verander om meer damme op plase toe te laat.

Produsente in die Wes-Kaap is lankal besig om by veranderende toestande aan te pas deur beskikbare nuwe tegnologie aan te wend om dieselfde hoeveelheid water meer doeltreffend te gebruik.

Posted on August 8, 2017 in Blog

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.