Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Blog

Agri in die Media

Agri Western Cape Annual Rural Safety Awards 2019

View details Read more

Agri Wes-Kaap Jaarkongres 2019: Landbou Hierna | Agriculture Hereafter

AGRI WES-KAAP JAARKONGRES 2019: LANDBOU HIERNA Agri Wes-Kaap se Algemene Jaarkongres is verlede week 25 Julie buite Worcester gehou en twee paneelbesprekings het vanjaar deel uitgemaak van die kongres met die tema “Landbou Hierna”. Mnr Ivor Price, bekroonde joernalis en mediapersoonlikheid, het die gesprekke gelei.…

View details Read more

Jaarkongres 2019 / Annual Congress 2019: Landbou Hierna | Agriculture Hereafter

25 July 2019 Goudini Spa PROGRAM | PROGRAMME 08:30 Skriflesing en gebed | Scripture reading and prayer Ds Peter Kotze 08:45 Verwelkoming, verskonings, mosies | Word of welcome, apologies, motions 08:55 Konstituering en afkondigings | Constitution of meeting and announcements AWK Jaarverslag en goedkeuring |…

View details Read more

This is what #drought looks like

This is the West Coast, Central Karoo and Klein Karoo regions of the Western Cape province. This is what an ongoing drought looks like. This is why Agri Western Cape still assists livestock producers in these areas with feed – thanks to generous feed, financial…

View details Read more
Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.