Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Blog

Agri in die Media

Agri Western Cape Annual Congress 2018: Speakers

Judith February SUSTAINABILITY AMIDST ADVERSITY: Agriculture amidst socio-political uncertainty Judith February is a lawyer, governance specialist and columnist. She is a Senior Research Associate at the Institute for Security Studies and a Visiting Fellow at the Wits School of Governance. She was the executive director…

View details Read more

Western Cape young farmers want to grow purposefully

Agri Western Cape’s Young Farmer Committee hosted their Annual General Meeting on Wednesday, 23 May 2018 in Durbanville. The Agri Western Cape / Santam Agriculture Young Farmer of the Year was announced the same evening. During the AGM, two panel discussions were held to provide…

View details Read more

Great confidence in the red meat industry

RPO WESTERN CAPE ANNUAL MEETING 2018: The RPO Western Cape held its Annual General Meeting on 31 May in Moorreesburg. During the meeting Messrs Louis Wessels (Albertinia) and Nico Uys (Heidelberg) were re-elected as chair and vice chair respectively. With regard to producer prices, Mr Louis…

View details Read more

Wynboer uit Breederivier is Wes-Kaap se Jongboer van die Jaar

‘n Wynboer van Robertson is Woensdagaand 23 Mei aangewys as vanjaar se Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar vir 2018. Johann de Wet (35), Hoof Uitvoerende Beampte van die Dewetshof Landgoed, dring nou deur na die nasionale ronde wat later vanjaar gehou word.…

View details Read more
Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.