Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

AGRI WES-KAAP VEREER LANDBOU-SWAARGEWIGTE

Agri Wes-Kaap het tydens die jaarlikse kongresdinee op Woensdag 26 Julie spesiale oorkondes oorhandig aan persone wat die landbousektor in die Wes-Kaap oor jare gedien het en diep spore in die landbou getrap het.

Mnre André Roux en Callie van den Heever tree vanjaar af by die Wes-Kaap se Departement van Landbou. Mnre Nic Opperman en Johan Pienaar het ook vanjaar uit diens van Agri SA getree, onderskeidelik as Direkteur van Natuurlike Hulpbronne en Adjunk Uitvoerende Direkteur.

NIC OPPERMAN
Mnr Nic Opperman was die afgelope 36 jaar ʼn baie goeie vriend van die landbou. Sy landbou-loopbaan het in 1982 as bedryfsbestuurder by die TLU begin, en in 1996 is hy aangestel as Direkteur van Natuurlike Hulpbronne by Agri SA.

Agri Wes-Kaap wil Nic graag vereer vir sy rol om beleid vir landbouers te beding, veral met betrekking tot volhoubare landbou-ontwikkeling, grondhervorming en boer-ontwikkeling; watersake en energie-sake met ʼn belangstelling in hernubare energie.

Sy insette en betrokkenheid om landbou se belange te bevorder, strek tot in die buiteland. As verteenwoordiger van Agri SA was hy gereeld deel van die internasionale landbouprodusente-organisasie se onderhandelingspan oor volhoubare landbou, hernubare energie en selfs van die COP-berade in verskeie wêreldstede.

Plaaslik het hy Agri SA in onder meer BUSA, SANCIO, WNK en verskeie staatsdepartemente verteenwoordig. Nic se uitgangspunt was nog altyd dat dit vir hom belangrik is om mense reguit en eerlik in die oë te kyk. Hoewel ons van hom afskeid neem, weet ons sy kundigheid gaan nog lank vir die landbou beskikbaar wees.

JOHAN PIENAAR

Johan Pienaar het diep spore getrap, nie alleen in georganiseerde landbou nie, maar in vele van die instansies waar hy vir produsente se wel en weë geargumenteer het.

Ons ken Johan, afgetrede Adjunk Uitvoerende Direkteur van Agri SA, as ‘n persoon wat in sy loopbaan gereeld sy kundigheid uitgebrei het. Hy het nooit geskroom om homself verder te bekwaam om ‘n beter diens te kan lewer nie. Met vele kommissies van ondersoek, inligting oor buitelandse sendings, landbou-ooreenkomste en die regtrek van wette wat landbou benadeel, was hy binne-in die geveg. Sy kundigheid is gereeld gesoek deur buite-instansies en die regering van die dag waar hy gehelp het om reg en regverdigheid te laat seevier.

Hy het op ‘n wye veld bydraes gelewer: die landbou-handelsforum, kommitee vir landbouversekering, Nedlac/Busa, die Agri BEE bestuurskomitee, interdepartementele rampbestuurforums, en vele ekonomiese forums om landbou se saak te stel.

Agri Wes-Kaap bedank graag vir Johan Pienaar vir die spoor wat hy in landbou getrap het, vir die ondersteuning wat ons van hom gekry het, en die positiewe bydra wat hy ook tot Agri Wes-Kaap gemaak het. Ons as sy kollegas sal dit altyd onthou.

ANDRE ROUX

Dit is ‘n voorreg om vir André Roux te vereer vir sy bydra tot die landbousektor en vir sy besonderse, beskeie en menswaardige manier om landbou-uitdagings te beredder.
In sy loopbaan by die Departement van Waterwese en Bosbou tussen 1970 en 1995 was hy onder meer die Resident Ingenieur tydens die konstruksie van die Roodekoppiesdam.
Van 1996 af is hy in diens van die Wes-Kaapse Provinsiale Departement van Landbou; aanvanklik as Hoof Ingenieur by Ingenieursdienste en sedert 2007 as die Direkteur van die Program Volhoubare Hulpbronbestuur.

In sy loopbaan van 42 jaar het André deurgaans op uitsonderlike wyse tot die ontwikkeling van landbou bygedra. Dit is toe te skryf aan sy intellek, harde werk en toewyding, ‘n bereidwilligheid om deel te neem, sy breedvoerige kundigheid en ondervinding. Hy het baie waardevolle insette gelewer om die konsepwaterwet van 1996 meer aanvaarbaar vir die landbousektor te kry. Sy insette en kommentaar het bygedra om die watergebruikers in die landbousektor se waterregte te beskerm.

By die Departement van Landbou het hy hom toegespits op volhoubare hulpbronbestuur, landbou-ingenieurswese en LandCare, water en besproeiing, dierebehuising, hanteringsfasiliteite en afvalhantering, meganisasie en bewaringsboerdery, waardetoevoeging op die plaas, grondbewaring, dreinering en die Fruitlook-satellietprogram vir doeltreffende besproeiing.

Dit is onmoontlik om André se bydrae tot die landbou op te som. Sy uitgebreide kennis van landbou maak dat hy die omvang van landbouskade weens natuurlike rampe kan bepaal en kwantifiseer om fondse vir ramphulp te kry, soos pas weer met die huidige droogte wat ons beleef.

Hy het in 2011 die SABI Goue Medalje toekenning ontvang as die persoon in Suid-Afrika wat die grootste bydrae tot besproeiing en doeltreffend waterbenutting in die landbousektor gelewer het.

In 2016 is hy deur die Landbouskrywers as die Wes-Kaap se Landboukundige van die Jaar aangewys.

Hy dien ook reeds baie jare op die Agri Wes-Kaap Natuurlike Hulpbronne Komitee waar hy waardevolle insette lewer tot beleidsformulering en samewerking en koordinering tussen die departement en Agri Wes-Kaap te versterk.

CALLIE VAN DEN HEEVER
Callie het in 1995 in die Wes-Kaap aangekom van die Oos-Kaap af. Hy was van dag een af baie nou betrokke by Elsenburg se grondbewaringsdienste aan landbouers. Dit het ingesluit die tegniese nasiening van grondbewaringswerke soos dreinering, heinings, veesuipings, kontoere, stuwalle en skanskorwe, of gabions soos wat ons dit ken, wat nodig was om die subsidies goed te keur. Terwyl die departement fondse vir subsidies gehad het, is ‘n baie belangrike ondersteuningsdiens aan die landbousektor gelewer deur die ondersteuning met grondbewaringswerke, waarby Callie ‘n groot rol gespeel het. Nadat die subsidiefondse opgedroog het, het hy voortgegaan met die tegniese ondersteuning van grondbewaringswerke.

Die afgelope 12 plus jare was Callie nóú betrokke by die ondersteuning van die landbousektor tydens rampe soos droogte, vloede en brande en het hy multi-miljoen rand se ramphulpfondse bestuur. Deur sy ywer en toegewydheid is gróót getalle boere die afgelope meer as ‘n dekade gehelp met ondersteuning om droogtes te kan hanteer deur middel van aankope van voer en herstelwerke na vloed- en brandskades.

Dienslewering aan die landbousektor was altyd ‘n groot prioriteit vir Callie en hy het baie nagte en naweke omgewerk, sonder enige vergoeding, om seker te maak dat die hulp so vinnig as moontlik aan die landbousektor gegee kan word. Sy vermoë om menslike verhoudings te koester en uit te bou, veral met die personeel van die nasionale departement, het die afgelope 12 jaar ‘n enorme rol gespeel in die toekenning van fondse vir rampbestuurondersteuning. Sonder hierdie goeie verhoudings sou daar beslis baie minder fondse aan die provinsie beskikbaar gestel gewees het vir rampverligting.

Posted on July 31, 2017 in Blog

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.