Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Twee gesogte #agri-toekennings vir Wes-Kaap! | Two prestigious #agri awards for Western Cape!

Twee gesogte #agri-toekennings kom Wes-Kaap toe!
Agri Wes-Kaap is trots om twee Wes-Kaapse produsente baie geluk te wens wat verlede week twee gesogte toekennings Wes-Kaap toe gebring het.

Johan van der Schyff van Plettenbergbaai, Wes-Kaap se Jongboer van die Jaar, is Donderdagaand 7 November in Johannesburg as die Agri SA Toyota SA Nasionale Jongboer van die Jaar aangewys. Sewis van den Horst van Villiersdorp is as die New Harvest wenner aangewys. Hy boer met nektariens, appels en pere.

Die voorsitter van Agri Wes-Kaap se Jongboerkomitee, PF Theron, sê die feit dat die Wes-Kaap vanjaar skoonskip gemaak het, wys dat daar geweldige kundigheid in die provinsie se landbousektor opgesluit is. “Johan en Sewis is ware ambassadeurs vir die landbou en vir die Wes-Kaap. Hulle is vernuftige, dinamiese entrepreneurs en ek glo hulle sukses en doelgerigtheid sal vir baie jongboere en nuwe toetreders tot die landbou as inspirasie dien,” het hy gesê.

Foto: Mnre Jannie Strydom (Uitvoerende Hoof: Agri Wes-Kaap), Sewis van den Horst en Johan van der Schyff.

Two prestigious #agri awards for Western Cape!
Agri Western Cape is proud to congratulate two Western Cape producers who brought two prestigious awards to the Western Cape last week.

Johan van der Schyff, egg producer of Plettenberg Bay and Western Cape’s Young Farmer of the Year, was named the Agri SA Toyota SA National Young Farmer of the Year on Thursday, 7 November in Johannesburg. Sewis van den Horst of Villiersdorp was named the New Harvest winner. He farms with nectarines, apples and pears.

The chairman of Agri Western Cape’s Young Farmer Committee, Mr PF Theron, says the fact that the Western Cape has won both the awards this year, shows that there is immense expertise in the province’s agricultural sector. “Johan and Sevis are true ambassadors for agriculture and for the Western Cape. They are smart, dynamic entrepreneurs and I believe their success and dedication will serve as inspiration to many young farmers and new entrants to agriculture,” he said.

Pic: Messrs Jannie Strydom (CEO: Agri Western Cape), Sewis van den Horst and Johan van der Schyff.

Posted on November 11, 2019 in Blog, News

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.